۱۳۸۹-۰۵-۲۵

يه كف ِ دست بهشت

من به كف دستي از بهشت قانعم ،
زير سايه يه درخت نشسته باشم ،
سيب بخورم ...
و گودرم رو صفر كنم !

+ تازه ، تو هم باشي كه بهشت اندر بهشت ميشه !ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ