۱۳۸۹-۰۶-۰۶

خاطرات

اگر ميدانستم
روزي
طناب دارم خواهيد شد ،
هيچوقت
نمي‌ ساختم‌تان .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ