2010-08-31

لطفن براي اين سكانس فيلم بسازيد

اسلحه را به سمت پدر روحاني نشانه گرفته بود .
" خواهش ميكنم منو نكش ، اگر منو بكشي خداوند مجازاتت ميكنه "
صداي شليك گلوله در كليسا پيچيد و سوراخي روي پيشاني ِ پدر نقش بست .
" متاسفم پدر ! من به خدا اعتقادي ندارم "
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ