۱۳۸۹-۰۶-۰۲

گرگ پند

كاري نكنيد كه عمه‌تان تاوان پس بدهد !ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ