۱۳۸۹-۰۶-۱۵

برادري به برادر خود تجاوز كرد !

1. داداشم رفته كتاب " ليلي و مجنون - خسرو و شيرين " رو خريده .
اينقد هول كرده بود ، بدو بدو اومد : 
" مجنون و فرهاد " رو خريدم !
ميگم : كو فرهادش ؟!
ميگه : ا ِ مگه شيرين با  فرهاد نبود ؟ اين خسرو كيه ؟!

2. يه خورده خونده : 
- " اي شلوغ " !
ميگم چي شده ؟
- مجنون داره با دوست دخترش داره ميره مكتب !

3. فك كنم به جاهاي حساسش رسيده ،
آب از لب و لوچش آويزونه ، چشاش برق ميزنه و
گاهن مشاهده ميشه كه آه هاي غليظ و سوزناك ميكشه !

+ امشب اينجا خطرناكه ، كسي جاي خواب سراغ داره واس من ؟!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ