۱۳۸۹-۰۶-۱۶

صداتو آزاد كن امشب ... بذار بشنوه صداتو [ ضجه و فغان حضار]


" بهشتي كه با گريه و ناله به دست بيايد ،
مطمئنا مملو از شادي نخواهد بود "

پروفسور آلفرد رودان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ