۱۳۸۹-۰۶-۱۶

لطفن چوپان نباشيد !

- گرگم و گله ميبرم.
- چوپون دارم نميذارم .
+ لطفن چوپان نباشيد ، بگذاريد شب عيدي ما هم شرمنده اهل و عيال نشويم !
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ