2010-09-20

و خدايي كه در اين نزديكي است ؟

اهل ايرانم ،
روزگارم تخمي‌است ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ