۱۳۸۹-۰۷-۰۳

مرا فرانسوي ببوس

تهران بودم
اومد ديدنم
با هم رفتيم خوشگذرونديم
در مورد
ترانه
دوست دختر
تهران
آذربايجان
سياست
چلچراغ
سيگار
گودر
وبلاگستان
قهوه تلخ حتي !
 بحث ها كرديم 
آخر سر رفتيم دلكده
ديزي خورديم
و پوريا كه ميگف قليون نميكشم
آخر سرم كشيدا !
كتاب رو طبق قرار قبلي گذاشتم همونجا
ديگه سلامتي شما ...


+ : ممنون از همه كسائي كه از طرح حمايت كردن و ريزنوشت عزيز به خاطر پستش .