2010-09-27

اي ترس ِ تنهايي ِ من ...

آقاي رارنده
يالا بزن تو دنده
برو به سمت تهرون
ميخوام برم تولزيون

+ از پس فردا به علت اقامت در تهران دسترسي‌م به نت كمتر ميشه .
بزرگي ميگفت : " تو غلط ميكني كمتر مياي نت ! " 
حالا من سعي‌مو ميكنم ...
+ ميني مالهاي عاشقانه " ميني ماهك " رو از دست ندين .