2010-09-14

دلتنگي

پر از حرفم 
واژه كم دارم ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ