2010-10-14

در ساندویچی اتفاق افتاد :

- سیب زمینی کیه ؟
- منم ... منم !

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ