۱۳۸۹-۰۹-۰۷

میعادگاه

سالهاست به انتظار تو مانده ام
افسوس که در این عصر ماشینی
علف هم زیر پای آدم سبز نمی شود !
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ