2010-11-21

ضرب المثل پست مدرن !

همه رو برق میگیره , ما رو چس ادیسون !

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ