۱۳۸۹-۰۹-۰۸

شب های بیکران

وسعت تنهایی یه مرد رو 
از تعداد 
سیگارهایی که پشت سرهم روشن میکنه
میشه فهمید ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ