۱۳۸۹-۰۹-۲۳

وحی

قسم به باد
آن لحظه که ،
آنی از وزش باز می ایستد
تا سیگاری دیگر آتش کنم ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ