2010-12-09

تنها در خانه

زندگی مجردی یعنی ؛
با مایع ظرفشوئی
هم دست و صورتت رو بشوری
هم لباساتو
گاهن هم ظرف ها رو !

پ .ن : دندون رو هنوز امتحان نکردم !
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ