2010-12-11

من که گفته بودم

قبل از آنکه جنازه ام را به خاک بسپارند
وصیت میکنم
روی سنگ قبرم بنویسند 
" چقدر گفتم من بی تو میمیرم "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ