2011-01-20

5 روش بدست آوردن ِ پسورد ِ اكانت ِ گوگل ِ ديگران

اين مقاله صرفا آموزشي بوده 
و اينجانب در قبال سو استفاده ها هيچ مسئوليتي برعهده نخواهم گرفت .


1. مودبانه از طرف خواهش كنيد .
2. به طرف التماس كنيد .
3. با عصبانيت از طرف بخواهيد .
4. فرد مورد نظر را تهديد كنيد.
5. با كتك كاري پسورد را بگيريد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ