2011-01-09

يارانه ها ، آزادي بيان و غيره

اسلام حقيقي ميگويد :
نانت را خودت بخور ، حرفت را هم خودت بزن و فقط من براي اينم كه تو به اين حق برسي .
اسلام دروغين ميگويد :
تو نانت را بياور به ما بده و ما قسمتي از آن را جلوي تو مي اندازيم و حرف بزن اما آن حرفي كه ما مي گوييم .


دكتر علي شريعتي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ