۱۳۸۹-۱۰-۲۷

براي آنكه بايد باشد و نيست

وقتي مي روي
تمام چيزهاي ِ عادي
يادگاري مي شوند
حساس مي شوند
ترك برمي دارند
بر مبل نمي شود نشست
كه تو آنجا نشسته بودي
هوا را نمي شود نفس كشيد
كه عطر تو آنجا بوده است
وقتي نيستي
همه چيز
تو را يادآوري مي كند
تو را و نبودنت را


عليرضا روشن


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ