2011-01-19

كاش فقط يه خواب نبود ...

دختر برهنه اي
روي صندلي نشسته بود
و سه تار مي زد
من پشت به او
از پنجره به بيرون نگاه مي كردم
و سيگار مي كشيدم
...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ