2011-01-22

عروس خانوم پاك و پاكيزه !!!

[ جلسه خواستگاري ]

مادر داماد : مث اينكه عروس گلم چندان سرحال نيست .
مادر عروس : آره ، داره ترك ميكنه ، بدنش يه خورده درد ميكنه !
م د : مگه مواد مصرف مي كردن ؟
م ع : بعد طلاق اينطوري شد ها .
م د : طلاق گرفتن ؟
م ع : آره بابا ، شوهرش گير بود ، نمي ذاشت زياد مست كنه .
م د : مشروب هم ميخورن ؟
م ع : اون دوس پسر نامردش براي اينكه كاراشو بكنه ، مجبورش ميكرد هي مست كنه .
م د : دوس پسرش ؟
م ع : نگران نباشين ، دخترم زد كشت نامرد رو !
م د : قتل ؟
م ع : البته دخترم الان پاكه پاكه ها ، مث مرد رف حبسشو كشيد ، ما هم ديه داديم رضايت گرفتيم .
م د : بههله ... بههله :(

پ . ن * عروس : مااااااااامااااااااااان ، اون زير سيگاري رو مياري واسم ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ