2011-01-26

حالا اين رزومه دقيقا كجات ميشه ؟!

دختر : رزومه منو تا حالا ديدي ؟
پسر : نه واللا ، من هر موقع ديدمت لباس تنت بود !

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ