2011-02-24

زاویه دیدحرف‌های سیاسی زد
بلند
کسی دستگیرش نکرد
فقط صندلی را برداشتند
قر به کمرش داد
جلو چشم پلیس
آزادانه
کسی دستبند بهش نزد
دست و پایش را تکان داد
کسی او را نگرفت
دارش زده بودند

 عليرضا روشن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2011-02-11

ببخشین اونجاتون که میگن ها , کجاتونه ؟!!!

" مرد ِ باکره در شب عروسی مانند میمون اورانگوتانی است که بخواهد ویولن بزند " 


بالزاک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ