2011-02-11

ببخشین اونجاتون که میگن ها , کجاتونه ؟!!!

" مرد ِ باکره در شب عروسی مانند میمون اورانگوتانی است که بخواهد ویولن بزند " 


بالزاک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ