۱۳۸۹-۱۲-۰۵

زاویه دیدحرف‌های سیاسی زد
بلند
کسی دستگیرش نکرد
فقط صندلی را برداشتند
قر به کمرش داد
جلو چشم پلیس
آزادانه
کسی دستبند بهش نزد
دست و پایش را تکان داد
کسی او را نگرفت
دارش زده بودند

 عليرضا روشن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ