2011-03-04

ماي بيبي !

سياستمدارها و نوزادها در يك چيز مشتركند :
هر دويشان بايد مرتب عوض شوند ,
آن هم به دلايل مثل هم !!!


مارك تواين 
منبع : هفته نامه آسمان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ