2011-03-25

متنفرم از همه اين روزها

" لعنت به سالهاي 20 سالگي "

هاروكي موراكامي