۱۳۹۰-۰۱-۲۲

برادر ِ روشنفکرنما !!!

داداش کوچیکم یکی از کتابای دکتر شریعتی رو از کتابخونه من برداشته ,
صب تا شب دستشه
می پرسم چرا ؟!
میگه
مگه خبر نداری من روشنفکر شدم ؟!!!

+ چشمم روشن ! حتمن اظ فردا میخواد سیگار هم بکشه !
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اشتراک در فید آقا گرگه