۱۳۹۰-۰۳-۰۳

نقاط تاریک ِ آفرینش - 2 !

آدم و حوا , میوه ممنوعه را خوردند
وای
عصیان کردند
خداوند خشمگین شد
و
پشه آفریده شد !