2011-05-01

برگرد و مرا بکُش :(

در من گرگی است
خسته از نبردهای پی در پی
گوشه‌ی غاری
تنها نشسته است
و
زخم هایش را می لیسد .