2011-06-12

کفرنامه

الهی
نه به امید ِ تو
و نه به امید ِ خلق ِ روزگار

آمین