۱۳۹۰-۰۳-۲۹

شعر سپید ! تقدیم به شب گردهای ِ گودر

قو
قولی
قوقو
قو
قولی
قوقو
انگار صبح شده است
دیگر
باید بخوابم