۱۳۹۰-۰۴-۰۲

آن خط سوم منم :(

چرخ ِ یک گاری در حسرت ِ واماندن ِ اسب
اسب در حسرت ِ خوابیدن ِ گاری چی
مرد ِ گاری چی در حسرت ِ مرگ

سهراب سپهری - صدای پای آب