2011-07-21

تمدن ِ عن‌هزار ساله

همان ملتی که ساعت شش ِ صبح
صد هزار نفری
برای اعدام ِ یک انسان جمع می شوند ...

2011-07-17

خدایان ِ تاریکی

من به " خدایان " اعتقاد دارم ,
این همه سیاهی و پستی
نمی تواند
در وجود ِ یک " خدا " جمع شده باشد .