۱۳۹۰-۰۴-۲۶

خدایان ِ تاریکی

من به " خدایان " اعتقاد دارم ,
این همه سیاهی و پستی
نمی تواند
در وجود ِ یک " خدا " جمع شده باشد .