۱۳۹۰-۰۴-۳۰

تمدن ِ عن‌هزار ساله

همان ملتی که ساعت شش ِ صبح
صد هزار نفری
برای اعدام ِ یک انسان جمع می شوند ...