۱۳۹۰-۰۶-۰۷

تولت مبارک آقامون , دنیامون بی تو یه چیزی کم داشت :(


من هیچ ندارم آقا
هیچ
جز چند دانه سیگار
همین صفحه و این قلم
و مشتی افکار ابلهانه
تکیه بده
به شانه هایم تکیه بده
گریه کن
من نیز چنین خواهم کرد


 آقامون حسین پناهی 

شش شهریور ماه 

۱۳۹۰-۰۶-۰۱

سیگار کشیدن ِ آقامون چندلر


چندلر : خیلی خوب ! 
بهش به چشم ِ سیگار نگاه نکن 
به چشم ِ چیزی نگاه کن که دستت مدت ها اونو کم داشته
وقتی توی دستت نگه می داری حس خوبی داری
احساس کمال می کنی !

Friends - S01 - E03

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ