2011-08-29

تولت مبارک آقامون , دنیامون بی تو یه چیزی کم داشت :(


من هیچ ندارم آقا
هیچ
جز چند دانه سیگار
همین صفحه و این قلم
و مشتی افکار ابلهانه
تکیه بده
به شانه هایم تکیه بده
گریه کن
من نیز چنین خواهم کرد


 آقامون حسین پناهی 

شش شهریور ماه 

2011-08-23

سیگار کشیدن ِ آقامون چندلر


چندلر : خیلی خوب ! 
بهش به چشم ِ سیگار نگاه نکن 
به چشم ِ چیزی نگاه کن که دستت مدت ها اونو کم داشته
وقتی توی دستت نگه می داری حس خوبی داری
احساس کمال می کنی !

Friends - S01 - E03

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2011-08-12

با بوسه هایت می توانستی مرا ای کاش ... دختر !


* تنها به قدر ِ
سر پناه ِ
تنگ ِ
یک گنجشک
...
بد نیست از هم ,
اخم ها را وا کنی
دختر !

* نه !
منصفانه نیست
من هی شعر بنویسم
...
هی
شعرهایم را
هواپیما کنی
دختر !

* آنروز
چشمانت شبیه ِ آشتی بودند
...
امروز
می خواهی چرا دعوا کنی
دختر ؟!‏

* من
گیر افتادم
ولی
اینطور رسمش نیست
...
با این
اسیر ِ غیر ِ جنگی
تا کنی
دختر !‏


گزیده ای از شعر" مهرداد احمدی " شاعر ِ همدانی