۱۳۹۰-۰۵-۲۱

با بوسه هایت می توانستی مرا ای کاش ... دختر !


* تنها به قدر ِ
سر پناه ِ
تنگ ِ
یک گنجشک
...
بد نیست از هم ,
اخم ها را وا کنی
دختر !

* نه !
منصفانه نیست
من هی شعر بنویسم
...
هی
شعرهایم را
هواپیما کنی
دختر !

* آنروز
چشمانت شبیه ِ آشتی بودند
...
امروز
می خواهی چرا دعوا کنی
دختر ؟!‏

* من
گیر افتادم
ولی
اینطور رسمش نیست
...
با این
اسیر ِ غیر ِ جنگی
تا کنی
دختر !‏


گزیده ای از شعر" مهرداد احمدی " شاعر ِ همدانی