۱۳۹۰-۰۶-۰۱

سیگار کشیدن ِ آقامون چندلر


چندلر : خیلی خوب ! 
بهش به چشم ِ سیگار نگاه نکن 
به چشم ِ چیزی نگاه کن که دستت مدت ها اونو کم داشته
وقتی توی دستت نگه می داری حس خوبی داری
احساس کمال می کنی !

Friends - S01 - E03

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ