۱۳۹۰-۰۶-۰۷

تولت مبارک آقامون , دنیامون بی تو یه چیزی کم داشت :(


من هیچ ندارم آقا
هیچ
جز چند دانه سیگار
همین صفحه و این قلم
و مشتی افکار ابلهانه
تکیه بده
به شانه هایم تکیه بده
گریه کن
من نیز چنین خواهم کرد


 آقامون حسین پناهی 

شش شهریور ماه