۱۳۹۰-۰۶-۱۴

آقا گرگه - دهم ِ شهریور ماه ِ هزار و سیصد و نود - ساحل ِ گیسوم


                  

عکاس : پیام