2011-09-06

دیکتاتور ِ کوچک ِ درون ِ من

دارم غذا می پزم
داداشم اومده میگه بذا کمکت کنم
میگم نه
گیر میده
میگم وقتی میگم نه ینی نه

رفته گوشه آشپزخونه نشسته
داد میزنه
مرگ بر دیکتاتور
مرگ بر دیکتاتور


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ