۱۳۹۰-۰۷-۰۱

دوستان خوبی که داریم

به یکی از صمیمی ترین دوستام پانزده هزار تومان بدهکارم .
امروز زنگ زده بود و اوضاع و احوالم رو می پرسید و اینکه کی میرم عمل .
بعد بحث بدهی رو پیش کشید و منم گردن گرفتم و گفتم بعد عمل میبینمت و صافش می کنم .

بعد ازتموم شدن مکالمه دوباره زنگ زد .
گفت شنیدی وسط صحبتامون صدای بوق میومد ؟
گفتم آره
گفت صداتو ضبط کردم تا اگه از اتاق عمل سالم بیرون نیومدی بتونم با مدرک پولمو از خانوادت بگیرم !
لازمه حسمو بیشتر بشکافم ؟!!!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ