2011-09-24

پشت ِ پرده ی ِ برزخ

و آنگاه که از او سوال گردد :
جوانی ِ خود را چگونه گذراندی ؟
ندایی از عرش برآید که :
بدبخ ایرانی بوده ولش کنین , برین سراغ سوال بعدی ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ