2012-05-18

جلد ِ دوم رسید !‏


يكي ادعای ِ پيامبري ميكنه ، ميگن : پس كو كتابت ؟
ميگه تو ارشاد گير كرده ، مجوز نميدن !