۱۳۹۱-۰۳-۰۲

دو مرحله اساسي براي اينكه انسان موفقي باشيد

یک - انسان باشید .
دو - موفق باشید !