2012-05-26

داستان ِ ملکه‌ای که زشت بود- ای آینه ! از من زیباتر کسی در دنیا هست ؟
- ...
-هوی آینه با توام !
- ...
- ای شیطون , باشه حالا فعلا بیا این تراول صدی رو بذار تو جیبت !
- بانوی ِ من ! شما زیباترین بانوی ِ جهان هستید .
- جان ِ من راس میگی ؟
- این تن بمیره !

و اینگونه بود که اولین زشت ِ تاریخ , با پول , زیبا شد .