2012-05-24

مثبت اندیشی

اینکه به لیوانی کاملا خالی نگاه کنی و نیمه پــُــرش را ببینی .